Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery

HACCP

Prečo potrebuje Vaša firma HACCP?

Lebo vo všetkých členských štátoch Európskej únie, tak aj na Slovensku od 1. mája 2004 je povinné zaviesť a prevádzkovať systém HACCP (hazard analysis and critical control points), čo znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov.
V prípade, ak sa zaoberáte výrobou potravín, ich distribúciou alebo obchodnou činnosťou, aj pre Vás platí tento zákon

Z čoho sa skladá dokumentácia HCCP

Smernica európskej komisie č. 93/43/EEC o hygiene výroby požívatín jednoznačne určuje čo má vypracovaný systém obsahovať. Z nej v našich výrobných podmienkach vychádza Potravinový kódex SR, ktorý v druhej časti, v VIII. hlave zavádza pojem HACCP ako „Správnu výrobnú prax“

Systém HACCP je v podstate návod či metóda ako zabezpečiť zdravotne nezávadné potraviny.

Podstatou úspešnosti systému je informovanie a zapojenie všetkých zamestnancov.

Ak ste napríklad prevádzkovateľom reštaurácie, budete musieť:

  1. popísať výrobný postup prípravy pokrmov od nákupu surovín až po výdaj hotového pokrmu.
  2. v každom kroku výrobného postupu určiť, č tu existuje nebezpečenstvo zdravotnej závadnosti potravín. Druhy nebezpečenstiev môžu byť biologické (mikrobiologická kontaminácia), fyzikálne (úlomky skla), chemické (zvyšky čistiacich prostriedkov).
  3. Ak v danom kroku existuje nebezpečenstvo, musíte stanoviť jeho početnosť a závažnosť.
  4. Následne určiť opatrenia, potrebné pre minimalizáciu alebo odstránenie existujúcich nebezpečenstiev (napr. dodržiavanie chladiaceho reťazca).
  5. Kroky, pri ktorých existuje nebezpečenstvo zdravotnej závadnosti potravín stanoviť ako kritické body a zaviesť pri nich stále sledovanie.
  6. V kritických bodoch ďalej určiť nápravné opatrenie (čo je potrebné urobiť, aby následky vzniknuté z nebezpečenstva minimalizovali alebo odstránili) a preventívne opatrenia (docieliť to, aby sa vzniknuté nebezpečenstvo už nemohlo opakovať).
  7. Zaviesť kontrolný systém, pri ktorom  si overíte, že  vykonané nápravné opatrenia boli vykonané včas  a v súlade so systémom HACCP.
  8. Pre kritické body stanoviť overovacie postupy, pri ktorých sa preukáže, že systém bol zavedený funkčne.


Systém HACCP je nutné aktualizovať pri každej zmene sortimentu alebo pracovného postupu!

Pre dodržiavanie zásad HACCP sme pre Vás pripravili tzv.“ hygienický balíček“, ktorý obsahuje teplomery, alebo vlhkomery, ktoré sú zdravotne nezávadné a môžu prísť do styku s potravinami a tak isto Vám pomôže správne zmerať a zaznamenať merania, ktoré sú  pre tento systém dôležité.