Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery Kuchynské teplomery

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia sa riadia  Obchodným zákonníkom , zákonom č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č.22/2004 o elektronickom obchode, zákonom č.52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov.  Zúčastnené strany  uzatvárajú právny obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúcim je vždy spoločnosť Kelvin s.r.o. , Volgogradská 6/B, 080 01 Prešov a kupujúcim je vždy subjekt, ktorý si objedná tovar.

 

Základné ustanovenia

Účelom je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri dodávaní tovaru zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu na základe jeho záväznej objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodávať tovar zo svojho sortimentu podľa aktuálneho platného cenníka.

 

Objednávka

Objednávka sa stáva záväznou dňom jej doručenia predávajúcemu. Písomnou objednávkou sa rozumie aj objednávka zaslaná predávajúcemu faxom alebo elektronickou poštou, ktorá bude predávajúcim potvrdená.

Objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) presné označenie kupujúceho (aj IČO a IČDPH ak má pridelené)

b) presné označenie tovaru, ktorý touto objednávkou kupujúci žiada dodať s uvedením jeho množstva

c) označenie dodacieho miesta, na ktoré sa má tovar dodať kupujúcemu

 

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na dodacie miesto určené v objednávke spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa vzťahujú na tovar. Štandardne je tovar dodávaný do 10. až 14. pracovných dní od záväznej objednávky, pokiaľ je tovar na sklade ihneď.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar.

 

 Platobné podmienky

Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať všetky náležitosti , ktoré vyžadujú platné právne

predpisy.

Platba za tovar pri zasielaní dobierkou Slovenskou poštou, a.s. , dobierkovú sumu zákazník vyplatí pri preberaní zásielky, ktorá mu bola doručená na požadovanú adresu.

 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH.

 

Doprava a balné

Na prepravu využívame služby Slovenskej pošty, a.s.

Balíková dobierka                                      4,44 €  s DPH

 

Predávajúci nie je zodpovedný:

Za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou službou, za oneskorenie dodávky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.

Reklamácie

Reklamovať je možné iba tovar s riadnym dokladom o kúpe priamo u svojho predajcu. Reklamácie sú vybavované do 30dní od doručenia predávajúcemu. V prípade uznania reklamácie bude tovar nahradený alebo vrátená suma  za reklamovaný tovar.

Reklamácie sa nevzťahujú na tovar , ktorý je evidentne mechanicky poškodený, zničený neodbornou manipuláciou alebo nedodržiavaním postupov uvedených v návode na použitie.